Aktualności

Pożegnanie absolwentów i zakończenie roku szkolnego 2012/13

Drukuj

 

28 czerwca 2013 r odbyło się uro­czy­ste poże­gna­nie uczniów klas szó­stych połączone z zakończeniem roku szkolnego.Edu­ka­cję w szkole pod­sta­wo­wej szczę­śli­wie zakoń­czyło 5 uczniów klasy VI, któ­rych wycho­waw­czy­nią była Pani Ilona Mielcarek. Była to, jak do tej pory, najmniejsza klasa kończąca szkołę w historii naszej placówki.Nasi tegoroczni absolwenci to: Nicola Błaszczyk, Klaudia Derdas, Dawid Lemiesz, Maria Majchrzak i Marcin Piaskowski.

 

Po uro­czy­stym wrę­cze­niu świa­dectw i nagród za wyniki szkolne i osią­gnię­cia w kon­kur­sach dla uczniów, a także listów gratulacyjnych dla rodzi­ców, słowa podzię­ko­wa­nia dla kadry peda­go­gicz­nej prze­ka­zali odcho­dzący ucznio­wie. „Następcy” z klas pią­tych poże­gnali swo­ich star­szych kole­gów, przy­rze­ka­jąc god­nie ich zastę­po­wać. Na zakoń­cze­nie odbył się występ dzieci z klas młodszych. Dzi­siej­sze spo­tka­nie było dla szó­sto­kla­si­stów ostat­nią uro­czy­sto­ścią w szkole. Skoń­czył się dla nich pewien etap życia, teraz czeka ich nowa szkoła,  nowi kole­dzy i nauczy­ciele. W imie­niu całej szkoły życzymy wszyst­kim absolwentom miłych i uda­nych waka­cji oraz wszelkiej pomyślności.

KALENDARZ

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23 - 31 grudnia 2018

FERIE ZIMOWE

14  - 27 stycznia 2019

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

18 - 23  kwietnia 2019

FERIE LETNIE

22 czerwca - 31 sierpnia 2019

 DODATKOWE DNI WOLNE

  • 2 listopada 2018
  • 15 kwietnia 2019 - egzamin ósmoklasisty - j. polski
  • 16 kwietnia 2019 - egzamin ósmoklasisty - matematyka
  • 17 kwietnia 2019 - egzamin ósmoklasisty - j. angielski
  • 2 maja 2019
  • 31 maja 2019
  • 18 czerwca 2019
  • 19 czerwca 2019